Regulamin siłowni Fitness Klubu TI

1. Siłownia jest otwarta w godzinach 6.30-22.45 od poniedziałku do czwartku, 6.30-21.45 w piątki i 8-20.45 w weekendy.

2. Przebywanie na siłowni jest dozwolone tylko w godzinach jej otwarcia.

3. Z zajęć na siłowni mogą korzystać tylko członkowie Fitness Klubu TrenerIndywidualny.pl posiadający ważny abonament, osoby które wykupiły jednorazowe wejście, lub inne uprawnione osoby*.

4. Zajęcia mogą prowadzić tylko osoby zatrudnione przez firmę TrenerIndywidualny.pl, lub jej współpracownicy.

5. Pierwsze zajęcia na siłowni mogą się odbyć wyłącznie pod opieką trenera.

6. W przypadku wątpliwości co do obsługi jakiegoś urządzenia na terenie siłowni, Klient ma prawo i obowiązek zapytać o obsługę tego urządzenia pracownika firmy TrenerIndywidualny.pl

7. Na siłowni obowiązuje strój sportowy, oraz zmienione w szatni obuwie sportowe.

8. Urządzenia na siłowni mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem wynikającym z wytycznych producenta.

9. Za rzeczy pozostawione, lub zgubione na terenie siłowni Klub nie ponosi odpowiedzialności.

10. Po skończonych ćwiczeniach należy odłożyć sprzęt na miejsce do tego przeznaczone.

11. Nieszczęśliwe wypadki należy niezwłocznie zgłaszać trenerowi lub innej zatrudnionej w Klubie osobie.

12. Zabrania się wykonywania ćwiczeń z wolnymi obciążeniami bez asekuracji.

13. Ćwiczący nie powinien zajmować danego urządzenia dłużej niż wymaga tego wykonanie jednej serii. W czasie przerwy odpoczynkowej ma obowiązek udostępnić maszynę innym ćwiczącym.

14. Sprzęt elektroniczny (z wyjątkiem sprzętu przeznaczonego tylko do treningu) mogą obsługiwać wyłącznie pracownicy Klubu.

15. Za szkody powstałe na siłowni z winy Klienta odpowiada On sam.

16. W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek urządzenia znajdującego się na terenie Klubu, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie trenera.

17. Podczas przebywania na terenie Klubu, każdy Klient ma obowiązek stosowania się do ogólnie pojętych norm odpowiedniego zachowania. Za normę uważa się takie zachowanie, które nie utrudnia przebywania na siłowni innym osobom. Za łamanie tych norm Klient może zostać usunięty z grona Członków Klubu.

18. Na siłowni niedopuszczalne jest:

– Przebywanie osób poniżej 16 roku życia. Sytuacja ta nie dotyczy treningu personalnego.

– Przebywanie osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

– Wnoszenie opakowań szklanych.

– Wnoszenie jedzenia. Nie dotyczy to suplementów zakupionych na terenie klubu.

– Przebywanie boso, w klapkach lub w sandałach.

– Wykonywanie ćwiczeń na urządzeniach bez ręcznika, przy czym ręcznik należy położyć na miejscu przeznaczonym do siedzenia lub leżenia o ile takie na danym urządzeniu występuje.

– Wnoszenia napojów alkoholowych i palenia tytoniu.

– Stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu pozostałych ćwiczących

19. Osoby ćwiczące na siłowni zobowiązane są przed rozpoczęciem treningów uzyskać od lekarza zaświadczenie o zdolności do ćwiczeń fizycznych. Za szkody zdrowotne wynikające z istniejących wcześniej dolegliwości Klub nie ponosi odpowiedzialności. Badania lekarskie powinny być wykonywanie cyklicznie według wskazań lekarza.

20. Kobiety w ciąży mogą ćwiczyć wyłącznie po uzyskaniu zaświadczenia lekarza prowadzącego o braku przeciwwskazań do treningu. Obowiązek okazania niniejszego zaświadczenia trenerowi spoczywa na Klientce.

21. Osobą odpowiedzialną za utrzymanie porządku na siłowni są trenerzy. W zakresie objętych niniejszym regulaminem należy się podporządkować ich zaleceniom.

22. Korzystający z siłowni mają obowiązek zapoznania się z tym regulaminem.

23. Naruszenie niniejszego regulaminu może skutkować odpowiednimi sankcjami z wykluczeniem Klienta z grona członków Klubu włącznie.

* klienci posiadający karty firm partnerskich takich jak: Benefit Systems S.A., Fitprofit, OK system czy Fitflex