Regulamin szkoleń Akademii Trenerów

TrenerIndywidualny.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawa, Wydział XIII pod numerem KRS 0000383427, NIP 9512336802, kapitał zakładowy 7150 zł

§ 1. DEFINICJE Terminy i wyrażenia pisane wielkimi literami w Regulaminie lub Umowie noszą znaczenie przypisane im poniżej:

a. Harmonogram – rozkład sesji szkoleniowych przewidzianych w ramach Szkolenia dostępny w Witrynie internetowej akademia-trenerów.pl;

b. TrenerIndywidualny.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawa, Wydział XIII pod numerem KRS 0000383427, NIP 9512336802, kapitał zakładowy 7150 zł

c. Koordynator – pracownik lub współpracownik Trener Osobisty – Tomasz Gać, utrzymujący bieżące kontakty ze Zleceniodawcą oraz Uczestnikami w związku z realizacją Umowy;

d. Program – opis przedmiotu Szkolenia, dostępny w Witrynie internetowej www.akademia-trenerów.pl;

e. Regulamin – niniejszy Regulamin szkoleń Akademia-Trenerów.pl z dnia 1 stycznia 2016 roku;

f. Strony – strony Umowy tj. Zleceniodawca i Trener Osobisty – Tomasz Gać;

g. Szkolenie – cykl wykładów i ćwiczeń zorganizowanych w formie cyklicznych, tematycznych sesji szkoleniowych, realizowanych przez Trener Osobisty – Tomasz Gać na rzecz Zleceniodawcy zgodnie z Programem wskazanym w Umowie;

h. Uczestnik – osoba fizyczna uczestnicząca w Szkoleniu skierowana na nie przez Zleceniodawcę;

i. Umowa – umowa pomiędzy Trener Osobisty – Tomasz Gać a Zleceniodawcą dotycząca realizacji Szkolenia;

j. Witryna internetowa – www.akademia-trenerów.pl lub jej podstrony;

k. Zleceniodawca – podmiot, który zawarł Umowę z Trener Osobisty – Tomasz Gać i skierował Uczestnika na Szkolenie;

l. Zlecenie – zgłoszenie złożone przez Zleceniodawcę, który jest jednocześnie Uczestnikiem, a którego formularz dostępny jest w Witrynie internetowej akademia-trenerów.pl lub w pozostałych przypadkach, pisemne zgłoszenie złożone przez Zleceniodawcę.

 

§ 2. STOSOWANIE REGULAMINU

Regulamin określa zasady przeprowadzania Szkoleń przez Trener Osobisty – Tomasz Gać, uprawnienia i obowiązki Uczestników, a także zasady współpracy pomiędzy Stronami w zakresie nieuregulowanym w Umowie.

 

§ 3. ZAWARCIE UMOWY

1. W celu zawarcia Umowy, Zleceniodawca składa ofertę przesyłając Zlecenie na adres Trener Osobisty – Tomasz Gać lub skan Zlecenia pod adres poczty elektronicznej Koordynatora podpisane przez Zleceniodawcę (jeżeli jest osobą fizyczną) lub osobę uprawnioną do reprezentacji Zleceniodawcy (jeżeli jest osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną posiadającą zdolność prawną). W przypadku, gdy Zleceniodawcą jest Uczestnik, zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z wysłaniem formularza dostępnego w formie elektronicznej na Witrynie internetowej.

2. Trener Osobisty – Tomasz Gać potwierdza otrzymanie Zlecenia i jego akceptację lub odmawia jego akceptacji albo proponuje zmianę treści Zlecenia, pocztą elektroniczną, lub na piśmie, według swojego wyboru, w terminie 30 dni od dnia otrzymania Zlecenia. Brak odpowiedzi Trener Osobisty – Tomasz Gać w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym jest równoznaczny z odmową akceptacji oferty Zleceniodawcy.

3. Jeżeli Trener Osobisty – Tomasz Gać proponuje zmianę Zlecenia, należy rozumieć to jako zaproszenie do negocjacji, a nie jako ofertę Trener Osobisty – Tomasz Gać. Jeżeli w wyniku negocjacji Zleceniodawca złoży zmodyfikowane Zlecenie, postanowienia ust. 1 i 2 powyżej stosują się odpowiednio.

4. Moment poinformowania Zleceniodawcy o akceptacji Zlecenia jest momentem zawarcia Umowy.

5. Do zawarcia Umowy może dojść także w inny sposób przewidziany przepisami Kodeksu cywilnego, niż opisany w ust. 1-4 powyżej. W szczególności do zawarcia Umowy może dojść w sposób dorozumiany (per facta concludentia) na skutek przystąpienia przez Uczestnika do udziału w Szkoleniu. Do tak zawartej Umowy zastosowanie ma Cennik, w którym to koszt całościowy szkolenia wynosi 990 zł.

 

§ 4. PROGRAM SZKOLENIA

1. Szkolenie odbywa się zgodnie z odpowiednim Programem. Zleceniodawca ma możliwość zapoznania się z Programem przed zawarciem Umowy, a zawierając Umowę wyraża zgodę na jego treść.

2. Trener Osobisty – Tomasz Gać ma prawo modyfikacji Programu w trakcie Szkolenia, w szczególności poprzez uwzględnienie aktualnych odkryć i doniesień naukowych związanych z przedmiotem Szkolenia, o ile zmiany nie naruszają istoty Programu.

3. Trener Osobisty – Tomasz Gać jest wolny w wyborze metod przeprowadzania i treści Szkolenia, w granicach Programu.

 

§ 5. ZASADY PRZEPROWADZANIA SZKOLENIA

1. Szkolenie jest prowadzone w sesjach szkoleniowych obejmujących jeden lub dwa dni szkoleniowe, chyba że Umowa stanowi inaczej. Jeżeli Umowa nie określa liczby sesji szkoleniowych lub liczby dni składających się na daną sesję szkoleniową, Strony wiąże w tym zakresie Harmonogram.

2. Szkolenie prowadzone jest w grupach, o których liczebności i składzie decyduje Trener Osobisty – Tomasz Gać.

3. Trener Osobisty – Tomasz Gać prowadzi Szkolenie w sali wyposażonej w odpowiedni sprzęt, w szczególności w urządzenia multimedialne niezbędne do przeprowadzenia Szkolenia oraz pomoce dydaktyczne. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej Szkolenie prowadzone jest w Warszawie, a wybór jego dokładnej lokalizacji należy do Trener Osobisty – Tomasz Gać.

4. Sesje odbywają się w terminach określonych właściwym Harmonogramem. Zleceniodawca ma możliwość zapoznania się z Harmonogramem przed zawarciem Umowy, a zawierając Umowę wyraża zgodę na jego treść.

5. Trener Osobisty – Tomasz Gać może dokonać zmiany Harmonogramu poprzez zmianę terminu sesji lub przez zmianę kolejności sesji w ramach danego Szkolenia, informując Zleceniodawcę w sposób określony w § 15 poniżej lub zamieszczając informację w Witrynie internetowej. Informacja powinna być udostępniona w przypadku zmiany terminu sesji najpóźniej na 7 dni przed planowanym pierwotnie terminem, a w przypadku zmiany kolejności sesji najpóźniej na 3 dni przed planowanym pierwotnie terminem.

6. Trener Osobisty – Tomasz Gać wyznacza Koordynatora i wskazuje Uczestnikom: jego imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.

7. Trener Osobisty – Tomasz Gać może powierzyć prowadzenie Szkolenia osobie trzeciej posiadającej odpowiednie kwalifikacje niezależnie od jej formy współpracy z Trener Osobisty – Tomasz Gać, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Zleceniodawcy.

8. Zleceniodawca może dokonać zmiany Uczestnika w trakcie Szkolenia. Zmiana Uczestnika musi być uzgodniona między Zleceniodawcą i Koordynatorem, na piśmie lub pocztą elektroniczną.

 

§ 6. OBOWIĄZKI ZLECENIODAWCY

1. Zleceniodawca zobowiązany jest do:

a. terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Trener Osobisty – Tomasz Gać;

b. poinformowania Trener Osobisty – Tomasz Gać o planowanej absencji Uczestnika Szkolenia na sesji szkoleniowej, najpóźniej na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia tej sesji;

c. wskazania Uczestników najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

2. Jeśli Zleceniodawca będzie zalegał z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Trener Osobisty – Tomasz Gać, Trener Osobisty – Tomasz Gać ma prawo odmówić dopuszczenia Uczestnika do udziału w Szkoleniu lub konkretnej sesji szkoleniowej, zachowując prawo do wynagrodzenia w pełnej wysokości, pomimo braku udziału Uczestnika we wszystkich lub niektórych sesjach objętych Szkoleniem.

3. Zleceniodawca, odpowiada względem Trener Osobisty – Tomasz Gać za szkodę wynikającą z naruszenia Regulaminu, Umowy lub Licencji przez Uczestnika, jak za własne działania lub zaniechania.

 

§ 7. ZMIANA TERMINU SESJI

1. W przypadku, gdy Uczestnik nie może wziąć udziału w zajęciach w wybranym przez Zleceniodawcę terminie, może on dołączyć do zajęć innej grupy, która realizuje ten sam temat pod warunkiem, że jej liczebność nie przekracza 20 osób. Uczestnik Szkolenia może zmienić termin uczestnictwa w sesji szkoleniowej, wyłącznie po uprzednim uzyskaniu wyrażonej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na piśmie zgody Trener Osobisty – Tomasz Gać. Chęć zmiany terminu uczestnictwa w sesji szkoleniowej powinna być zgłoszona na co najmniej 5 dni roboczych przed sesją szkoleniową, której zmiana dotyczy.

2. Zmiana terminu może dotyczyć najwyżej dwóch sesji Szkolenia. Nowy termin nie może przypadać w okresie dłuższym niż 1 rok od daty pierwotnej sesji Szkolenia.

 

§ 8. MATERIAŁY SZKOLENIOWE

1. W ramach Umowy Zleceniodawca otrzymuje następujące materiały szkoleniowe:

a. na życzenie i za dopłatą w wysokości 50 PLN (słownie: pięćdziesięciu złotych) komplet materiałów szkoleniowych, na który składają się prezentacje poszczególnych sesji i ćwiczeń;

b. dostęp on-line do elektronicznej wersji materiałów, o których mowa w pkt a. powyżej przez okres jednego roku liczonego od dnia przekazania Uczestnikowi lub Zleceniodawcy loginu i hasła umożliwiającego ten dostęp;

2. Materiały szkoleniowe, o których mowa w ust. 1 pkt a. powyżej mogą być przekazywane bezpośrednio Uczestnikom, których Zleceniodawca zawierając Umowę i akceptując Regulamin upoważnia do ich odbioru w swoim imieniu. Liczba kompletów materiałów szkoleniowych odpowiadać będzie liczbie Uczestników skierowanych przez Zleceniodawcę na Szkolenie.

3. Zleceniodawca zobowiązuje się realizować dostęp on-line, o którym mowa w ust. 1 pkt b. i c. powyżej, wyłącznie przez Uczestników.

 

§ 9. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługi świadczone drogą elektroniczną realizowane są przy pomocy Witryny internetowej.

2. Zleceniodawca uzyskuje dostęp do swojego profilu na Witrynie internetowej na podstawie indywidualnego loginu i hasła z zastrzeżeniem postanowień § 9 pkt 4.

3. Dostęp do Witryny internetowej jest możliwy przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem:

a. okresów wynikających z ograniczeń w dostępie narzuconych przez operatorów sieci, z których korzystają Użytkownicy;

b. okresów awarii, będących skutkiem działań lub zaniechań osób trzecich, za które Trener Osobisty – Tomasz Gać nie ponosi odpowiedzialności (np. awaria sieci energetycznej);

c. okresów konserwacji sprzętu i oprogramowania, nie więcej jednak niż łącznie 6 godzin miesięcznie. Trener Osobisty – Tomasz Gać będzie dążył w miarę możliwości, aby wskazane wyżej przerwy miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.

4. Dostęp do zasobów Witryny internetowej na podstawie loginu i hasła udzielany jest na okres jednego roku, chyba że Umowa lub Regulamin stanowią inaczej, licząc od dnia przekazania Zleceniodawcy lub Uczestnikowi loginu i hasła. Okres, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym liczony jest oddzielnie dla każdego Uczestnika.

5. Dostęp do indywidualnego profilu na Witrynie Internetowej zostanie umożliwiony po uiszczeniu opłaty za Szkolenie.

6. W Witrynie internetowej wykorzystywane są pliki cookies w celu nawiązania i utrzymania sesji użytkownika.

7. W przypadku zastrzeżeń dotyczących udostępniania zasobów Witryny internetowej, Zleceniodawca może złożyć reklamację.

8. Zleceniodawca składa reklamację pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia w terminie jednego miesiąca od wystąpienia przyczyny reklamacji w formie pisemnej na adres Trener Osobisty – Tomasz Gać. Reklamacja powinna wskazywać adres lub adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana informacja o wyniku rozpatrzenia reklamacji, oraz podstawę reklamacji.

9. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana Zleceniodawcy pod wskazany przez niego adres lub adres poczty elektronicznej.

10. Trener Osobisty – Tomasz Gać nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, prowadzonych przez inne podmioty niż Trener Osobisty – Tomasz Gać, do których odnośniki umieszczone są na stronach Witryny internetowej.

 

§ 10. CERTYFIKAT

1. Uczestnik, który brał udział w zajęciach przewidzianych Programem oraz przystąpi i uzyska pozytywny wynik z testu sprawdzającego wiedzę przekazaną w ramach Szkolenia, otrzymuje Certyfikat ukończenia Szkolenia. Uczestnik może przystąpić do testu sprawdzającego wiedzę najpóźniej w terminie 6 miesięcy od dnia ostatniej sesji szkoleniowej.

2. Warunkiem wydania Certyfikatu ukończenia Szkolenia jest uiszczenie przez Zleceniodawcę całości wynagrodzenia określonego w Umowie.

 

§ 11. ZASADY PŁATNOŚCI

1. Zleceniodawca jest zobowiązany zapłacić Trener Osobisty – Tomasz Gać wynagrodzenie oraz jeżeli Umowa tak stanowi, inne składniki wynagrodzenia, w wysokości i w terminach ustalonych w Umowie.

2. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej:

Zaliczka w kwocie 30% jest płatna do 30 dni przed rozpoczęciem Szkolenia. Pozostała część wynagrodzenia z tytułu przeprowadzenia Szkolenia oraz inne elementy wynagrodzenia Trener Osobisty – Tomasz Gać płatne są w terminie 14 dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Trener Osobisty – Tomasz Gać: 58195000012006036383490002, lub inny wskazany przez Trener Osobisty – Tomasz Gać na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej (w szczególności na fakturze VAT lub fakturze proforma).

4. Zleceniodawcy, w przypadku gdy jest on jednocześnie Uczestnikiem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w dowolnym momencie przed rozpoczęciem pierwszej sesji szkoleniowej w której bierze udział, jednak w takim wypadku Trener Osobisty – Tomasz Gać przysługuje zwrot wydatków związanych z organizacją Szkolenia w proporcji odpowiadającej ilości Uczestników zgłoszonych przez Zleceniodawcę do zadeklarowanej całkowitej liczby Uczestników danego Szkolenia.

5. Nieobecność Uczestnika na sesji, także w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 2 powyżej, nie zwalnia Zleceniodawcy od zapłaty wynagrodzenia określonego w Umowie.

6. Trener Osobisty – Tomasz Gać nie pokrywa kosztów hotelu, dojazdu i innych kosztów Uczestnika.

7. W przypadku opóźnienia płatności Zleceniodawca jest obowiązany zapłacić Trener Osobisty – Tomasz Gać odsetki ustawowe od zaległej kwoty.

 

§ 12. PRAWA WYŁĄCZNE

  1. Trener Osobisty – Tomasz Gać nie przenosi na Zleceniodawcę ani Uczestników majątkowych praw autorskich ani nie udziela licencji do jakichkolwiek utworów wykorzystywanych w czasie Szkolenia. Powyższe nie uchybia uprawnieniom Zleceniodawcy w świetle powszechnie obowiązujących przepisów prawa (dozwolony użytek ustawowy).

 

  1. Uczestnicy Szkoleń wyrażają zgodę na nieograniczone czasowo prawo do wykorzystania swojego wizerunku przez Trener Osobisty – Tomasz Gać, w zakresie w jakim został on utrwalony podczas Szkolenia, w którym Uczestnik brał udział. Zezwolenie niniejsze obejmuje wykorzystanie wizerunku Uczestników w dowolnym utworze oraz w innych materiałach nie noszących cech utworu w rozumieniu prawa autorskiego, na dowolnym polu eksploatacji i nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie. Trener Osobisty – Tomasz Gać oświadcza, iż wykorzystanie wizerunku Uczestników nie będzie w jakikolwiek sposób narażać ich dobrego imienia.

 

§ 13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Trener Osobisty – Tomasz Gać nie jest odpowiedzialny za poziom wiedzy nabytej i umiejętności przyswojonych przez Uczestników podczas Szkolenia, jak również za skutki wykorzystania przez Uczestników wszelkich informacji przekazanych przez Trener Osobisty – Tomasz Gać w czasie Szkolenia.

2. Wszelka odpowiedzialność Trener Osobisty – Tomasz Gać z tytułu niedochowania postanowień Umowy ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia otrzymanego z tytułu realizacji Umowy.

3. Za szkodę wyrządzoną z winy umyślnej Trener Osobisty – Tomasz Gać odpowiada na zasadach ogólnych.

 

§ 15. ZAWIADOMIENIA

1. Wszelkie zawiadomienia związane z realizacją Umowy mogą być dokonywane pisemnie lub pocztą elektroniczną. Powyższe nie uchybia postanowieniom szczególnym Regulaminu.

2. Zawiadomienia pocztą elektroniczną dla Trener Osobisty – Tomasz Gać powinny być kierowane na adres Koordynatora, a jeżeli Trener Osobisty – Tomasz Gać jeszcze nie wskazał Koordynatora lub nie podał jego adresu poczty elektronicznej na adres: biuro@trenerindywidualny.pl.

3. Zawiadomienia dla Zleceniodawcy będą kierowane pod adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej (według wyboru Trener Osobisty – Tomasz Gać) wskazane w Umowie.

4. Uczestnik jest zobowiązany do regularnego sprawdzania informacji dotyczących Szkolenia, znajdujących się w Witrynie internetowej.

 

§ 16. INFORMOWANIE

1. Zleceniodawca, zawierając Umowę, wyraża zgodę na umieszczenie przez Trener Osobisty – Tomasz Gać, w jego materiałach promocyjnych lub na liście referencyjnej, nazwy Zleceniodawcy wraz z informacją o charakterze wykonywanej usługi, a następnie na rozpowszechnienie dla celów promocji Trener Osobisty – Tomasz Gać. Umieszczenie powyższe winno być dokonane przez Trener Osobisty – Tomasz Gać w sposób nienaruszający dobrego imienia i renomy Zleceniodawcy.

2. Zleceniodawca, zawierając Umowę, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych Trener Osobisty – Tomasz Gać dotyczących towarów i usług Trener Osobisty – Tomasz Gać oraz partnerów biznesowych Trener Osobisty – Tomasz Gać, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i oświadcza, że wyżej wymieniona zgoda dotyczy wszystkich adresów elektronicznych udostępnionych przez Zleceniodawcę, w tym w szczególności adresów internetowych. Zleceniodawca udziela zezwolenia na czas nieoznaczony.

3. Przy zawieraniu Umowy Zleceniodawca może zaznaczyć, że nie wyraża zgody, o której mowa w ust. 1 i 2 powyżej. Zgoda taka może być także w każdym czasie przez Zleceniodawcę odwołana w całości lub w części.

 

§ 17. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. W sprawach nieuregulowanych Umową oraz Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

2. Umowa zawierana jest na czas oznaczony, determinowany Harmonogramem. Z zastrzeżeniem § 11 pkt 4, Strony mogą wypowiedzieć Umowę, na piśmie pod rygorem nieważności, tylko z ważnych powodów, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. W takiej sytuacji wynagrodzenie Trener Osobisty – Tomasz Gać z tytułu przeprowadzenia Szkolenia ulega zmniejszeniu, proporcjonalnie do liczby zrealizowanych sesji szkoleniowych.

3. Tytuły jednostek redakcyjnych Regulaminu mają jedynie charakter informacyjny i nie wywierają wpływu na wykładnię Regulaminu.

4. Gdyby którekolwiek z postanowień Umowy lub Regulaminu okazało się nieważne nie powoduje to nieważności całej Umowy. W takiej sytuacji Strony spróbują uzgodnić inne postanowienie, pozwalające osiągnąć zamierzony wspólny cel. W braku porozumienia między Stronami w miejsce postanowienia nieważnego wchodzą odpowiednie przepisy obowiązującego prawa oraz ustalone zwyczaje.

 

Regulamin szkoleń, aktualizacja z dnia: 03.03.2016r